Project: Keunstwurk

Keunstwurk stimuleert als culturele dienstverlener de Friese kunst en cultuur in brede zin. Als provinciale organisatie richt Keunstwurk zich op amateurkunstbeoefening, cultuureducatie en de professionele kunsten in Friesland. Keunstwurk is actief in beeldende kunst, vormgeving, theater, dans, muziek en multidisciplinaire projecten.

Vorig jaar heeft Keunstwurk onderzoek laten doen naar de informatisering en automatisering binnen haar organisatie. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport luidde om een kennismanagement systeem op te zetten waarin de aanwezige kennis binnen Keunstwurk automatisch kon worden vastgelegd. Dit op te zetten systeem zou zowel een interne functie (vraagbaak en naslagwerk voor het geven van advies en informatie) als een externe functie (online helpdesk voor de klanten van Keunstwurk) moeten hebben.  Om de afdelingen binnen Keunstwurk te ondersteunen bij het verzamelen en ter beschikking stellen van kennis over hun werkgebied zou er een kennissysteemontwikkelaar dienen te worden aangesteld. Deze functionaris zou in samenspraak met de betrokken afdelingen betrokken worden bij het opzetten van het geautomatiseerde kennismanagementsysteem dat zowel intern als extern te gebruiken is.

De afgelopen maanden heeft Reekx, in opdracht van Keunstwurk, het selectietraject voor het nieuwe CMS begeleidt. Hierbij is ondermeer een Programma van Eisen opgesteld. Daarnaast is er een inventarisatie gedaan binnen de organisatie naar de wensen en eisen van het nieuwe kennismanagementsysteem dat onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe CMS. De komende maanden zal Reekx verder betrokken blijven bij het project om de implementatie van het nieuwe CMS en introductie van het nieuwe kennismanagementsysteem te helpen afronden.